माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अथा{त् एसइईको पूरक (ग्रेड वृद्धि) परीक्षा आगामी साउन २६ र २७ गते सञ्चालन गने{ भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोड{ परीक्षा नियन्त्रण काया{लय सानोठिमीले आज परीक्षा तालिका साव{जनिक गदै{ ग्रेड वृद्धि परीक्षाका लागि आगामी साउन १५ गतेभित्र प्रवेशपत्र र ग्रेडसीटको प्रतिलिपी राखी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा फाराम बुझाउन विद्याथी{लाई आग्रह गरेको छ । काया{लयका अनुसार २०७५ साल चैतमा सञ्चालित एसइई परीक्षामा कुनै दुई विषयमा सी वा सी भन्दा कम ग्रेड आउने विद्याथी{का लागि ग्रेड वृद्धिका लागि पूरक परीक्षा सञ्चालन गन{ तालिका साव{जनिक गरेको हो । गत चैत महीनामा सञ्चालित एसइई परीक्षामा नियमित समूहबाट सामेल भएका विद्याथी{ले बढीमा दुई विषयसम्म सैद्धान्तिकतफ{ सी वा सीभन्दा कम ग्रेड आउने वा दुई विषयमा अनुपस्थित भएका विद्याथी{ले परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
  

तपाईको प्रतिक्रिया

new@7am 2074-01-19 Download Listen
simrik yetra with नेपाल तामाङ घेदुङ तामाङ भाषा लिपि तथा साहित्य बिभाग प्रमुख Kajiman Theeng Tamang सग को कुराकानी Download Listen
Good Night Download Listen
simrik stationid Download Listen
Audio Four Download Listen
Audio Three Download Listen
Audio Two Download Listen
sample Download Listen